De Stokte 2 7722 VD Dalfsen

06-20572656

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hartig & Zoet Catering (verder H.Z.C.), onderdeel van De Stokte, gevestigd aan De Stokte 2 7722VD te Dalfsen.
H.Z.C. stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om de beste kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

1. Algemeen
1a. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door H.Z.C. zijn bevestigd.
1b. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
1c. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW (eten) of 21% BTW (bezorgkosten), tenzij anders vermeld.
1d. De looptijd van een optie op een catering is 1 week, tenzij anders is overeengekomen.
2. Betaling
2a. Contante betaling bij levering of vooraf per Ideal, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
2b. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de vermelde datum betaald, dan is H.Z.C. gerechtigd hierover per direct een wettelijke rente in rekening te brengen.
2c. Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.
2d. Indien het factuurbedrag van de opdracht boven de 750 euro uitkomt, zal een aanbetaling worden gevraagd. Deze moet uiterlijk 14 dagen voor de leveringsdatum zijn voldaan.
3. Annuleringen
3a. Bij annulering van catering en verhuur binnen 7 tot 2 dagen voor leveringsdatum wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
3b. Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor leveringsdatum wordt 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
3b. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor leveringsdatum wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
3c. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot maximaal 3 dagen voor de levering wijzigen.
3d. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding (06-20572656) van de annulering.
4. Schade
4a. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
4b. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen of het ontbreken van materialen, worden in rekening gebracht.
4c. H.Z.C. stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.
5. Aansprakelijkheid
5a. Bij aflevering van voedsel worden richtlijnen gehanteerd volgens HACCP normen. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk.
5b. H.Z.C. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van H.Z.C.
6. Levering

6a. Binnen een straal van 5km komen we de catering bezorgen met € 3,50 bezorgkosten. Gratis bezorging vanaf € 100,-
6b. Binnen een straal van 10km komen we de catering bezorgen met € 6,50 bezorgkosten. Gratis bezorging vanaf € 100,-
6c. Binnen een straal van 20km komen we de catering bezorgen met € 9,50 bezorgkosten. Gratis bezorging vanaf € 100,-
6d. Binnen een straal van 40km komen we de catering bezorgen met € 25,- bezorgkosten. Gratis bezorging vanaf € 250,-
6f. Binnen een straal van 75km komen we de catering bezorgen met € 45,- bezorgkosten. Gratis bezorging vanaf € 400,-
6g. Bestellingen worden per kilometer (€ 0,40 per km) gefactureerd buiten een straal van 75km vanaf vertrek van De Stokte 2, Dalfsen.
6h. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.
6i. Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen.
7. Geschillen en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, evenals op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal De Stokte h/o H.Z.C. en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.